พันธกิจของโครงการ

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู

เพื่อจัดการปัญหาสุนัขในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More

มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสัตว์

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

More

สุนัขชุมชน

เปลี่ยนจาก "สุนัขจรจัด" ให้เป็น "สุนัขชุมชน" กันดีกว่า

More

โครงการจัดการปัญหาสุนัข ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันในการจัดการที่ถูกต้องกับสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สร้างทัศนคติที่เป็นบวกเกี่ยวกับสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลสุนัข ทั้งด้านพฤติกรรม สุขภาพ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
2 เปลี่ยนสุนัขในที่สาธารณะให้เป็น สุนัขชุมชน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขให้เป็นมิตร จนกระทั่งสามารถจับบังคับได้
- จัดให้มีการขึ้นทะเบียนประวัติ ฝังไมโครชิพ และสวมปลอกคอระบุพฤติกรรมของสุนัขทุกตัว
- บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของสุนัข
- ควบคุมประชากรสุนัขด้วยการผ่าตัดทำหมัน ทั้งในเพศเมียและเพศผู้
- กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสุนัขที่เข้ามาใหม่ในพื้นที่สาธารณะของมหาวิทยาลัย

ข่าวโครงการ